Forside > Referater > Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 19. april 2021

                                Ordinær generalforsamling i Serup Smedje
                                mandag d. 19. april 2021 kl. 19.00 i smedjen.

1 Valg af dirigent
Flemming Madsen valgtes og han erklærede at Generalforsamling var lovlig beslutnings dygtig.

2 Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formand Troels Primdahl beretning om årets gang var præget af mindre aktivitet på grund af Corona Pandemien.
Ansøgningen til LAG om midler til opgraderingen af Smedegårdens bygninger blev et afslag.
Donationen fra Dansk Metal Nordvestjylland har medført stor omtale bl.a. en helsides artikel i egnens dagblade.
Blev godkendt

3 Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Karsten Serup fremlagde årets regnskab der udviste et driftsunderskud på lidt mere end kr. 3.ooo.
Blev godkendt.

4 Indkomne forslag.
Der er forslag om to mindre vedtægtsændringer.  hhv. §2 og §7, se særskilt bilag.
§2 blev endelig godkendt.
§7 blev godkendt første gang.

5 Valg af bestyrelse. Valgperiode er 2 år.
Flemming Madsen og Erik Damborg genvalgtes.
Ikke på balg var Gert Åge Christensen og Jørgen Tøt.

6 Valg af suppleanter
Hans Colding genvalgtes og Jan Paarlberg nyvalgtes.

7 Valg af to revisorer. En på valgt hvert år.
Jan Paarlberg nyvalgtes. Ikke på valg var Villy Dueholm.

8 Eventuelt.
Del deltog 11 medlemmer i Generalf. der foregik i smedjens tidligere bolig.
Anna Marie Tovborg, der var forhindret, havde sendt en mail med status på Realdania Ansøgningen. 

Ref. Christian Futtrup.