Forside > Referater > Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 4. marts 2020

Valg af dirigent:
Valgt blev Flemming Madsen, der konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsens beretning
Troels Primdahl redegjorde for årets gang i smedjen, med særlig opmærksomhed på ”Åben Smedje” den 16 juni, der for smedjen er årets højdepunkt, sammen med møllerne

Der var på dagen ca. 100 besøgende ud over de medvirkende og der var stor aktivitet omkring de forskellige boder med udstillinger og håndarbejde.

Der var også stor interesse omkrig ”Geopark Vestjylland” v/ Thomas Holst omkrig områdets kulturarv, som Tingsted - oldtidsvej og galge høje.

Derudover havde Serup Smedje også en stand på årets ”Håndarbejds dagen” på Gjellergaard primo august, hvor der var stor interesse for hvad vi lavede.

Troels gedegjorde også for de planer som bestyrelsen har arbejdet intens med for at bevare de resterende bygninger ud over selve smedjen. Det drejer sig om stuehuset og laden, hvor der har været både murer og tømre til at vurdere bygningernes tilstand.

Planen er efterfølgende at få ansøgt forskellige fonde om midler til at få bygningerne i en brugbar stand, så de kan danne ramme om et lille museum og kultursted til arrangementer af forskellig art.

Bestyrelsen har haft et møde med Thomas Holst fra Geopark Vestjylland, med henblik på at få Serup Smedje synlig også i den sammenhæng.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Regnskab
Kasserer Karsten Serup gennemgik smedjens regnskab som viste en balance på 34.667,34 den 31. december 2019, som blev enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag       

Valg til bestyrelsen – valgperiode 2 år.
På valg Gert Aage Christensen og Jørgen Tøt, som begge blev genvalgt

Valg af 2 suppleanter - valgperiode 1 år
På valg er Verner Bruun og Hans Colding, som begge blev genvalgt.

Valg af revisor – valgperiode 2 år
På valg er Villy Dueholm, som blev genvalgt

Eventuelt.
Chr Futtrup og Anna Marie Tovborg havde udarbejdet en redegørelse/notatsamling omkring Skodborghus og Serup Smedje, som kan danne baggrund for det videre arbejde i en ansøgningsrunde for midler til at bringe bygningerne i en god stand.

Redegørelsen blev taget til efterretning.

 

Ref. Erik F. Damborg