Forside > Referater > Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2007

DEN 19. FEBR. 2007, i Gudum Sognearkiv.

Officiel referat ved hans Colding
Nederst klip fra Lemvig Folkeblad.

Som mødets dirigent valgtes Chr. Futtrup. Alle fra bestyrelsen var til stede + medlem Carl Henry Christensen.

1. Formand Harald Serup bød velkommen og aflagde beretning for året, der gik:
Slibesten er sat op af Mogens Ringdal, der også har restaureret endnu flere af den gamle mesters redskaber, som nu befinder sig i smedjen.

Der har været afholdt åben smedje to gange og med mange besøgende, i juni var Thatt Jensen gæstesmed, og i august var det seniorsmedene fra Bundsbæk Mølle + Thatt Jensen der førte redskaberne - og med transportabel esse!

Der har været afholdt møde med repræsentanter for Vestjysk Smedelaug, Chr. Villadsen og Kurt Weber: De og vi har i høj grad interesse for et samarbejde.

Ligeledes har der været møde med Åmølle, Bodil Jepsen og Gunnar Anderson, som også gerne kan munde ud i et samarbejde. Harald holder kontakt med dem.
Karsten Serup har drejebænken under behandling.
Mogens Ringdal forhandler om køb af kakkelovn og med skorstensfejer om det sikkerhedsmæssige.

2. Kasserer Karsten Serup redegjorde for foreningens økonomi .Der er indtægter for 27.720- kr. ( herunder især den store gave fra et  medlem af Serups familien på 25.000 kr.), udgifter på 2.264, 01 kr. og en positiv bankbeholdning pr. 31/ 12 2006 på 12.796,18.
Regnskabet var revideret af Nedergaard-Hansen og Torben Mundbjerg. Regnskabet blev godkendt med rettelser for skrivefejl. ( Se bilag).

3. Der forelå ingen forslag.

4. Valg til bestyrelsen: Mogens Ringdal og Karten Serup blev genvalgt.

5. Som suppleanter genvalgtes Esther Futtrup og Torben Mundbjerg.

6. Niels Nedergaard-Hansen blev genvalgt som revisor.

7. Kontingent uændret: 50 kr. årligt pr. medlem.

8. Evt.

Anna Marie Touborg redegjorde for en plan om, at vi sammen med Åmølle og Klostermølle skal lade fremstille en fælles brochure.
Problemer vedr. pris og omdeling drøftedes.
Åben Smedje for året 2007 fastsattes til søndag den 17. juni og lørdag den 18. aug. , begge dage kl. 10-16. Anna Marie Touborg aftaler nærmere med Gunnar Anderson, da Åmølle har mølledag samme dag.

Chr. Futtrup påtog sig at sørge for annoncering mv. omkring Åben- Smedje: Der pegedes på muligheder i: Kulturing, Ugeposten, "Rundt omkring", Lemvig- kalender, bladet Midt- Vest.
Næste møde: Lørdag den 14. april kl. 10.
Carl Henry Christensen har fået udleveret en nøgle til smedjen.

Referat ved Hans Colding.

---------------------------------------------------

Klip fra lemvig Folkeblad. 

Året 2006 har ikke budt på de store forandringer i Serups Smedje i Gudum. To vellykkede og godt besøgte åben hus arrangementer er gennemført, en slibesten og nogle redskaber kommet på plads. Det
fremgik af formanden Harald Serups beretning ved den ordinære generalforsamling.


Til gengæld har økonomien det bedre end året før. Efter restaureringen af selve bygningen de foregående år og de første indvendige tiltag var der ved sidste års generalforsamling en negativ egenkapital. Denne gang kunne kasserer Karsten Serup fremlægge et regnskab med en positiv egenkapital.

Stor gave.
Årsagen er primært at en af den gamle smeds efterkommere, har doneret 25.000 kr til smedjen og en anden giver 200 kr.

Der drøftes for tiden et samarbejde mellem Aa Mølle, Klostermøllen og Smedjen omkring annocering af arrangementer. Næste gang der bliver åben smedje bliver samme dag som Aa Mølle starter sæsonen søndag den 17. juni. Et samarbejde som generalforsamlingen tilsluttede sig.

Efter valghandlingen består bestyrelsen fortsat af Harald Serup, Anna Marie Tovborg, Christian Futtrup, Mogens Ringdal, Christoffer Hald og Karsten Serup.