Forside > Referater > Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009

Afholdt torsdag den 26. febr. 2009 i Gudum Sognearkiv

Da både formand Harald Serup og kasserer Karsten Serup havde måttet melde forfald, blev deres opgaver på generalforsamlingen overtaget af Chr. Futtrup.
Som repræsentant for foreningen Åmølle var Bodil Jepsen til stede. Og foruden bestyrelsens medlemmer samt Carl Henry Christensen og Ester Futtrup.

1. Anna Marie Touborg valgtes som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning: Smedjen har haft et roligt år. Arbejdet med at bringe de gamle redskaber i stand er fortsat. Bygningen er tæt, idet Hans Roesgaard ved årsskiftet har sat manglende tagplader på plads.

Årets store begivenhed var Åben - mølle og -smedjedagen den 15. juni. Vi havde mange gæster, og 3 smede fra Vestjysk Smedelaug viste deres håndværk for os. Igen viste det sig gavnligt for os, at vi gik ind i samarbejdet med de to møller om annoncering. Beretningen godkendtes.

Derefter var der en ideudveksling om smedjens fremtid:
a. Vi kunne invitere skolebørn fra Gudum skole til at komme på besøg efter nærmere aftale med skolens leder og den relevante lærer. HC påtog sig at tage kontakt med skolen.
b. Vi kunne starte voksenhold, hvor interesserede kunne komme og arbejde i smedjen under vejledning af Mogens Ringdal og Carl Henry Christensen. Det kunne dreje sig om reparationer og smedning af forholdsvis enkle ting af jern. Begge lovede at tænke videre over ideen og at overveje, hvordan det skal organiseres. Et opslag på smedjens hjemmeside kunne gøre opmærksom herpå.
c. Carl Henry opfordrede til, at drejebænken skal renses og sættes i stand, man kunne fastsætte en arbejdsdag til dette. Desuden foreslog han, at vi kunne besøge eller tage kontakt til Skarregaard på Nordmors, tlf. 97 75 51 09 for inspirationenes skyld.

3. Kassererens beretning, forelagt ved Chr. Futtrup:
Regnskabet er revideret af Anders Steffensen og Ester Futtrup d. 24. febr. 2009. ( Bilag).
4. Der var ingen indkomne forslag.
4a. Åben smedje 2009 fastsattes i samarbejde med Bodil Jepsen til den 21. juni. Kl. 10 -16. Hun mindede om, at kassereren skal sende vores sponsorpenge ( 1000 kr.) videre til Hans Hedegaard. I en forbindelse skal vi også huske på, at vi kan søge underskudsgaranti for "Dagen" hos Kulturelt Samråd i Lemvig Kommune. Vi aftalte, at foreningerne skal søge om støtte hos de samme sponsorer som sidste år, for smedjens vedkommende hos Jan Thorsen, og at vi udsender fælles pjece som sidste år. Harald S. bedes kontakte smedene og bede dem komme til stede den 21. juni. Vi vedtog, at der skal være arbejdsmøde den 11. juni kl. 15 som forberedelse til Åben Smedje, rengøring, oprydning etc. Karsten S. bedes kontakte Jan Thorsen omkring sponsorat for Åben Smedje Dagen.
5. Valg til bestyrelse: Mogens Ringdal og Karsten Serup genvalgtes.

6. Som suppleanter valgtes Gert Bowman og Carl Henry Christensen.

7. Som revisor, ud over Anders Steffensen, valgtes Villy Dueholm.
8. Evt. Intet.