Forside > Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter.

§ 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Serups Smedje". Foreningens hjemsted er Gudum sogn i Lemvig kommune. Smedjen er beliggende på adressen Klosterhedevej 35, Gudum, 7620 Lemvig, matrikel nr. 55 b. Klosterhede ejerlav.

§ 2 Formål. Foreningen formål er at overtage, restaurere og bevare smedehuset som et lille håndværkermuseum med offentlig adgang, og bidrage til fremme af egnens kulturudvikling samt fremme turismen i området.

§ 3 Medlemmer. Som medlemmer kan optages enhver, der støtter foreningen formål og betaler kontingent. Evt. eksklusion af medlemmer afgøres på generalforsamlingen.

§ 4 Kontingent. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5 Økonomi. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningen hæfter alene med sin formue. Overskud kan ikke udbetales, men tilfalder foreningen.

§ 6 Generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når en tredjedel af foreningens medlemmer kræver det. Indkaldelse foretages 14 dage før og bekendtgøres i lokale medier. Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag. Forslagene skal afleveres til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.
  5. Valg af bestyrelse. Valgperioden er 2 år. Af de generalforsamlings valgte vælges to hvert år, første gang efter lodtrækning.
  6. Valg af 2 suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer. En på valg hvert år.
  8. Eventuelt.

§ 7. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Familien Chr. Futtrup Sørensen udpeger et medlem. Familien Serup udpeger et medlem. Gudum Sognearkiv udpeger 1 medlem, medens de sidste 4 vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og presse mand. Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt. Foreningen tegnes af bestyrelsens medlemmer, eller formanden og sekretæren. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og sekretæren.

§8. Vedtægtsændringer. Vedtægtsændring skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang med to tredjedels flertal af de fremmødte. Sidste gang med almindelig flertal af de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal i skriftlig form afleveres til bestyrelse senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9. Opløsning. Opløsning af foreningen skal vedtages ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang med to tredjedels flertal af de fremmødte. Sidste gang med almindelig flertal af de fremmødte.